Afwezigheid winstoogmerk
De stichting Shri Sai Mandir Den Haag is opgericht om activiteiten te ontplooien en die uit te voeren, met het doel om het algemeen belang te dienen. Hierbij is er geen sprake van het genereren van winsten. Zoals uit de statuten blijkt en uit de feitelijke werkzaamheden streeft de instelling niet naar winst omwille van de winst zelf. Mogelijke behaalde opbrengsten uit activiteiten komen in zijn geheel ten goede aan het algemeen nut van de Stichting.
 
 
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de SSSM Den Haag zal het liquidatiesaldo ten goede komen aan een andere ANBI, met een gelijksoortige dan wel vergelijkbare doelstelling.
 
 
Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3 punt 5 van de statuten. Bestuurders zijn overeengekomen dat zij geen kostenvergoeding ontvangen voor de uitoefening van hun functie.
Verder is ook besloten dat alle werkzaamheden die vrijwilligers uitvoeren, gebaseerd is op onbaatzuchtige dienstverlening. Derhalve zullen dan ook geen kostenvergoedingen plaatsvinden. Dit zal de groei van de organisatie ten goede komen. De stichting heeft geen personeel in dienst.
 
 
Administratie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de secretaris van SSSM Den Haag.
De jaarrekening van de stichting wordt vastgesteld door de belastingconsulent. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2017. Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar zullen de bestuurders zorgdragen voor het opstellen van de balans en de staat van baten en lasten van de stichting. Vervolgens vindt de publicatie plaats via de eigen website van de stichting.
 
 
Publicatie en Publicatieplicht
Om aan zijn publicatieplicht te voldoen zal de stichting gebruik maken van de eigen website. Informatie, mededelingen en bekendmakingen vinden ook plaats via Facebook pagina van SSSM en de publicatietafel op locatie.
 
 
Aansprakelijkheid
De Stichting (SSSM Den Haag) kan niet altijd garanderen, dat de verstrekte informatie c.q. mededelingen die zijn gedaan, geheel op waarheid berusten. Omdat hier sprake is van verkregen informatie uit diverse bronnen en personen, die uitgezet worden door derden op de Website en Facebook kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Uiteraard streeft de organisatie er naar dat de gegeven informatie betrouwbaar en deugdelijk is. De SSSM Den Haag aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid, in het geval dat gepubliceerde artikelen of informatie verstrekking niet volledig op juistheid berusten.
 
 
Samenvattend
De Stichting Sri Sai Mandir Den Haag is opgericht om de vijf belangrijkste menselijke waarden aan de samenleving uit te dragen. Om dit te verwezenlijken is hij hiervoor geheel afhankelijk van giften en donaties. Het streven was om een eigen pand te kopen (koopovereenkomst is reeds getekend). Het bestuur van de stichting spreken hun vertrouwen uit, dat zij zullen handelen naar wet en regelgeving en verder wat in de statuten is vastgelegd in praktijk te brengen.