Inleiding
Stichting Shri Sai Mandir Den Haag is in het leven geroepen ter bevordering van de maatschappelijke waarden om het algemeen belang te dienen. Ongeacht afkomst van ras, religie of levensbeschouwingen is iedereen van harte welkom. Vooral een maatschappij als de onze met zo veel diversiteit aan culturen en religiën is het van belang, dat een ieder tegenover de andere met welke afkomst dan ook elkander met fatsoen en respect omgaan. Het is dus zeer belangrijk dat wij onderling in gesprek zijn en elkaars mening en standpunten delen. Dit voorkomt de vorming van een kloof en de onderlinge afstandelijkheid waardoor er geen ruimte is voor onbegrip en meningsverschillen. Ook zal het beleid er op gericht zijn om de jonge generatie al in een vroege stadium te benaderen, erbij te betrekken voor het ontwikkelen van een humane wereld. Om de activiteiten te kunnen ontplooien en uit te uitvoeren wordt een passende ruimte gekocht. Het is geworden het pand van Dew Mandir aan de Gaslaan 72 te Den Haag. Het bestuur van de stichting Shri Sai Mandir Den Haag heeft het volste vertrouwen dat wij erin zullen slagen om de doelstellingen die wij nastreven te verwezenlijken met uw hulp en toewijding.
 
 
Statutaire doelstelling
De doelstellingen van de stichting is opgenomen in artikel 2 lid 1 van de statuten en luidt als volgt:
– Het verwerven, scheppen en onderhouden van materiele voorwaarden om spirituele activiteiten zo onafhankelijk en vruchtbaar mogelijk te kunnen ontplooien.
– Het als beheerstichting verkrijgen en beheren van financiële middelen bestemd voor de stichting Shri Sai Mandir Den Haag.
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
 
Afwezigheid winstoogmerk
De stichting Shri Sai Mandir Den Haag is opgericht om activiteiten te ontplooien en die uit te voeren, met het doel om het algemeen belang te dienen. Hierbij mag geen sprake zijn het doel om winsten te genereren . Zo als uit de statuten blijkt en uit de feitelijke werkzaamheden streeft de instelling niet naar winst omwille van de winst zelf. Mogelijke behaalde opbrengsten uit  activiteiten komen in zijn geheel ten goede aan het algemeen nut van de Stichting.
 
 
Bestemming liquidatiesaldo
Bij ontbinding van de stichting Shri Sai Mandir Den Haag zal het liquidatiesaldo ten goede komen aan een andere ANBI, met een gelijksoortige dan wel vergelijkbare doelstelling. Dit is geregeld in Artikel 12, punt 3 van de Statuten.
 
 
Te verrichten werkzaamheden van de instelling
De werkzaamheden van de stichting is opgenomen in artikel 2 lid 2 van de statuten en luidt als volgt:
– het door aankoop verkrijgen en in stand houden van een in te wijden gebouw met de naam “Shri Sai Mandir Den Haag”, als plaats van samenkomst.
– Het organiseren van spirituele bijeenkomsten voor personen, die de leringen van Shri Sathya Sai Baba onderschrijven, om hen te ondersteunen in de spirituele ontwikkeling.
– Het organiseren van interreligieuze dialoog om de genoemde waarden te bevorderen.
– Het aangaan van samenwerking en onderhouden van contacten met besturen van verenigingen en of stichtingen met een soortgelijk doel.
 
Belangrijk staat hierbij centraal:
– een spiritueel centrum met een universeel karakter, waarbij een ieder zich thuis kan voelen en zich verder kan ontwikkelen en bijdragen aan een goede samenleving
– het is een onbaatzuchtige dienstverlening voor heden en toekomstige ontwikkelingen ter bevordering van de maatschappelijke belangen
– aantrekken van vrijwilligers en het opleiden om de vijf belangrijkste menselijke waarden uit te dragen
 
Door het organiseren van workshops en informatie avonden zal worden getracht een breder publiek te bereiken. Via de eigen Website zal verder naar gelang de activiteiten meer bekendheid worden gegeven. Het is belangrijk het publiek de bezoekers te informeren omtrent de benoemde kernwaarden, en hoe belangrijk deze zijn voor onze maatschappij en als samenleving om het creëren van een humane wereld. Door goede uitleg en met voorbeelden over de dagelijkse gebeuren in de maatschappij hen te kunnen overtuigen en te enthousiasmeren om deel te nemen aan het brede debat. Vooral voor de jongeren is het belangrijk in een vroege stadium hen hierbij te betrekken.
 
De naleving van de belangrijkste punten uit de statuten staan hierbij centraal.
Het uitdragen van de leringen en principes van de sadguru Shirdi Sai en sadguru Sathya Sai Puttaparthi uit India. Deze zijn:
– de vijf belangrijkste menselijke waarden namelijk: Sathya (Waarheid), Dharma (Juist Gedrag), Shanti (Vrede), Prema (Liefde) en Ahimsa (Geweldloosheid)
– degenen die deze leringen in praktijk willen brengen in hun spirituele ontwikkeling dienen te worden gesteund
– de interreligieuze dialoog en samenwerking rond deze waarden dient te worden bevorderd
– het bevorderen tot het verkrijgen van een geschikte locatie met passende huisvesting, waar de Sai groepen en centra in Den Haag en omgeving hun spirituele activiteiten kunnen ontplooien
 
 
Zondag activiteiten
Om bovenstaande doelstellingen te bereiken is er een begin gemaakt.
Raadpleeg voor een compleet programmaoverzicht de website onder het kopje “Programma”.
Nieuwe activiteiten, wijzigingen en aanvullingen van activiteiten en programma’s worden tijdig bekend gemaakt via de website en sociale media. Ook via radio omroepen zal bekendheid worden gegeven.
 
 
Werving en beheer van gelden
De organisatie zal wervingscampagnes en reclames in de publiciteit brengen, om bekendheid van de Stichting en de doelen te promoten. Door in het openbaar te treden is de verwachting om van het publiek zo veel mogelijk giften en donaties te ontvangen. Ook zal met een donateursmachtigingsformulier donateurs worden geworven die regelmatig of periodiek een financiële bijdrage leveren aan de SSSM Den Haag.
Wervingscampagne donateurs d.m.v.
* Houden van activiteiten t.b.v. de Stichting
* Flyeren
* Personen en organisaties zowel persoonlijk als digitaal benaderen
* Eigen website
* Onze facebookpagina
* Bekendheid geven via Radio omroepen
* Uitzetten van collecte bussen
* Standplaats Milan Festival Zuiderpark
* Uitzetten van donatieformulieren
 
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats.
De ontvangen giften/donaties worden gestort op de zakelijke bankrekening van de stichting. De uitgaande betalingen zullen tevens via deze bankrekening geschieden. De penningsmeerster is belast met het beheer van de financiën.
De controle en vaststelling van de boekhoudhouding wordt uitgevoerd door de belastingconsulent.
 
 
Vermogen van de instelling
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve voor de doelstellingen van de stichting. Mocht het in de praktijk blijken dat er meer financiën in kas is, dan zal door het bestuur gekeken worden op welke wijze deze nuttig kan worden besteed. Mogelijk dat aan een andere soortgelijke organisatie of instelling het overschot wordt gedoneerd.
 
 
Bestedingsbeleid
De ontvangen giften/donaties zullen allereerst worden besteed om de in de statuten genoemde doelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast zullen de vaste maandlasten daarmee worden voldaan, alsmede de aflossing van de hypotheekschuld en het onderhouden en in standhouden van het pand. Een inzicht in de inkomsten en uitgaven kunnen worden becijferd na afloop van het eerste boekjaar per 31-12-2017.
 
Er zal maandelijks tenminste met de volgende uitgaven rekening worden gehouden.
– de verschuldigde rente op de hypotheekbedrag
– het bedrag van aflossing lening
– VVE bijdrage
– gas, water en elektra
– verzekering
– waterschapsbelasting
– onroerendzaakbelasting
– kosten voor de te houden activiteiten
 
 
Beschikking over het vermogen van de instelling
In Artikel 3, lid 1 is vastgelegd dat de stichting moet bestaan uit ten minste drie bestuurders. Artikel 6, lid 3 van de statuten regelt, dat geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen. De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd door de drie bestuursleden die ieder evenveel stemrecht hebben. Hiermee wordt voorkomen dat het door één persoon handelingen kunnen worden uitgevoerd. Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft een enkel (één) persoon geen doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele persoon beschikking hebben over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. Hiermee wordt voorkomen dat bestuurders individueel handelingen gaan verrichten. Donateurs en begunstigden ten behoeve voor de Stichting hebben geen invloed op de te voeren beleid van de organisatie. De instelling blijft geheel onafhankelijk functioneren. Dus invloeden van buitenaf is niet toegestaan.
 
 
Het bestuur
Het bestuur bestaat uit drie leden, te weten:
Voorzitter       – Dhr. D. Mathoera
Penningmeester  – Dhr. M. Paltoe
Secretaris       – Mw. P. Autar-Bhoelai
 
Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is opgenomen in Artikel 4, lid 1 van de Statuten. Zij hebben de taak en verantwoordelijkheid conform hetgeen is vastgelegd in de statuten ten uitvoer te brengen.
 
 
Integriteitseis
De grondbeginselen van de stichting zijn juist het voorkomen van geweld, haat en opruien.
Iedereen die rechtstreeks betrokken is voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve voor de stichting, zal voldoen aan de wet gestelde integriteitseisen.
 
 
Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3 punt 5 van de statuten. Bestuurders zijn overeengekomen dat zij geen kostenvergoeding ontvangen voor de uitoefening van hun functie.Verder is ook besloten dat alle werkzaamheden die vrijwilligers uitvoeren, gebaseerd is op onbaatzuchtige dienstverlening. Derhalve zullen dan ook geen kostenvergoedingen plaatsvinden. Dit zal de groei van de organisatie ten goede komen. De stichting heeft  geen personeel in dienst.
 
 
Administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de secretaris.
De Jaarrekening van de stichting wordt vastgesteld door de belastingconsulent. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2017. Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar zullen de bestuurders zorgdragen voor het opstellen van de balans en de staat van baten en lasten van de stichting. Vervolgens vindt publicatie plaats via de eigen website van de stichting.
 
 
Publicatieplicht
Om aan zijn publicatieplicht te voldoen zal de Stichting gebruik maken van de eigen website (www.saimandirdenhaag.nl). Informatie en bekendmakingen  vinden ook plaats via de Facebook pagina en mededelingen tijdens de activiteiten. En ook via de publicatietafel op locatie.
 
 
Aansprakelijkheid
De Stichting (SSSM Den Haag) kan niet altijd garanderen, dat de verstrekte informatie c.q. mededelingen die zijn gedaan, geheel op waarheid berusten. Omdat hier sprake is van verkregen informatie uit diverse bronnen en personen, die uitgezet worden door derden op de Website en Facebook pagina kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Uiteraard streeft de organisatie er naar dat de gegeven informatie betrouwbaar en deugdelijk is. De SSSM Den Haag aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid, in het geval dat gepubliceerde artikelen of informatie verstrekking niet volledig op juistheid berusten.
 
 
Samenvattend
De Stichting Sri Sai Mandir Den Haag is opgericht om de vijf belangrijkste menselijke waarden aan de samenleving uit te dragen. Om dit te verwezenlijken is zij hiervoor geheel afhankelijk van giften en donaties. Het streven is om een eigen pand te kopen (koopovereenkomst is reeds getekend).
Het bestuur van de SSSM Den Haag spreken hun vertrouwen uit, dat zij zullen handelen naar wet en regelgeving en verder wat in de statuten is vastgelegd in praktijk te brengen.